Sunday, 13/06/2021 - 06:53|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Tức Tranh

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

 

Căn cứ Công văn số 204/SGDĐT-KTKĐCL ngày 02/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai các công việc thực hiện “Chuyển đổi số ngành giáo dục” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 83/GDĐT của Phòng GDĐT Phú Lương, ngày 03 tháng 02 năm 2021 v/v triển khai các công việc thực hiện“Chuyển đổi số ngành Giáo dục” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Trường THCS Tức Tranh xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chuyển đổi số hoạt động giáo dục” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên).

2. Hoàn thiện, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành Giáo dục về giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Góp phần xây dựng CSDL dùng chung ngành GDĐT Thái Nguyên và các ứng dụng CNTT quản lý ngành theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Triển khai ứng dụng trong toàn ngành: Hệ thống email giữa PGD với nhà trường, giữa BGH với các tổ chuyên môn, các tổ chức, ban ngành đoàn thể trong nhà trường và cán bộ GV,NV nhà trường;thực hiện tập huấn qua mạng; hệ thống quản lý tuyển sinh đầu cấp học bằng hình thức trực tuyến; sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến qua các phần mềm, tiếp tục triển khai hệ thống học tập, khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 qua mạng internet; Xây dựng hệ thống quản lý thi, ngân hàng đề thi; thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi của ngành, ứng dụng CNTT thiết thực nhằm cải cách hoạt động hành chính tại đơn vị.

4. Triển khai sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, sử dụng các loại sổ điện tử trong nhà trường phù hợp với quy định quản lý chuyên môn, phù hợp với cấp học. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp giáo dục thông minh để áp dụng nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

5. Ký kết với đối tác xây dựng hoàn thiện, ổn định Cổng thông tin ngành Giáo dục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GDĐT có hiệu lực từ 20/11/2020. Triển khai hệ thống cổng thông tin theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

6. Công tác bồi dưỡng giáo viên: Xây dựng kho học liệu trực tuyến của trường, kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa của giáo viên.

6. Công tác bồi dưỡng giáo viên: Tiếp tục cử CBGV,NV nhà trường tham gia bồi dưỡng giáo viên toàn ngành chương trình giáo dục phổ thông 2018 qua hệ thống LMS (Learing Management System); bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng CNTT trong dạy học; các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa giáo viên.

7.  Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu của nhà trường (trong phần mềm quản lý nhà trường) lên cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tin.

8. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND xã, phối hợp chặt chẽ với Phòng GDĐT và các ban, ngành có liên quan trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT của ngành Giáo dục và tiếp tục hoàn thành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.Trong công tác quản lý:

+ Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của trường do đ/c Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng ban.

+ Rà soát, đánh giá lại toàn bộ hạ tầng CNTT của đơn vị để đáp ứng việc triển khai các ứng dụng CNTT.

+ Áp dụng phần mềm quản lý nhà trường,

+ Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề.

+ Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ.

+ Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ, sổ điểm điện tử...Sử dụng hiệu quả các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý nhân sự, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành

+ Rà soát, hoàn thiện các thông tin của đơn vị (trường, lớp, đội ngũ, học sinh, cơ sở vật chất) trên hệ thống CSDL toàn ngành, đặc biệt là dữ liệu năm học 2018-2019. Kịp thời cập nhật dữ liệu cho năm học 2020-2021, thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định trực tiếp trên hệ thống CSDL toàn ngành.

+ Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị.

+ Thường xuyên thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cho phụ huynh qua tin nhắn OTT, email và website của đơn vị.

+ Lập nhóm zalo của trường và các tổ chức, đoàn thể như Chi bộ, Tổ chuyên môn, Nhóm GVCN để kịp thời triển khai các hoạt động cũng như liên lạc. Thành lập nhóm zalo của từng lớp để BGH, GVCN và GV bộ môn kịp thời liên lạc, thông tin với phụ huynh về tình hình học sinh.

+ Triển khai dịch vụ thu hộ và xuất hóa đơn điện tử đối với việc thu giá dịch vụ học phí, bảo hiểm học sinh và thu khác trong các nhà trường.

+ Phân công nhóm cốt cán CNTT gồm 3 giáo viên tin học do đ/c Lưu Thị Liễu phụ trách để nghiên cứu và triển khai các nội dung liên quan đến CNTT.

2. Trong dạy - học:

+ Bước đầu áp dụng triển khai: Sổ điểm điện tử; Dạy - học qua nền tảng dạy học trực tuyến.

+ BGH chỉ đạo tổ chuyên môn và mỗi giáo viên trong xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học phù hợp yêu cầu thực tiễn; ứng dụng CNTT trong sinh hoạt tổ chuyên môn đem lại hiệu quả cao; ứng dụng CNTT thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông.

+ Tổ chức chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin cho 100% CBGVNV và khuyến khích giáo viên các bộ môn trong nhà trường tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản và truyền đạt cho học sinh các kiến thức, kỹ năng đó trong việc khai thác tài nguyên trên mạng internet, bảo mật, an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng, có hiểu biết cơ bản về cuộc cách mạng 4.0.

+ Áp dụng triển khai các hệ thống LMS để dạy học qua mạng internet, áp dụng triển khai hệ thống học tập, khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua mạng internet. Triển khai các giải pháp CNTT theo mô hình được hướng dẫn tại văn bản số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GDĐT(2).

+ Tổ chức các chương trình ngoại khóa cho học sinh có nội dung hướng dẫn cho học sinh có được kỹ năng ứng dụng CNTT, định hướng nghề nghiệp về lĩnh vực CNTT; sử dụng mạng xã hội thông minh và an toàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BGH xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học về ứng dụng CNTT. Thường xuyên rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ CNTT, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu về Phòng GDĐT.

- Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh để tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “ Chuyển đổi số hoạt động giáo dục” giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong quá trình thực hiện, CB, GV, NV cần phối hợp chặt chẽ với đ/c Lưu Thị Liễu (phụ trách CNTT của trường) để trao đổi và hướng dẫn chi tiết.

Nơi nhận:                                                                                

- PGD (để BC)

- Chuyên môn( chỉ đạo thực hiện);                                      

- Tổ chuyên môn( thực hiện);

- TPT Đội, GVCN;

-LưuVT.                                                                                            

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đặng Thị Hiền

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 15
Tháng 06 : 249
Năm 2021 : 3.069